Get Adobe Flash player

مقاله ها

سازماندهی اختراعات دانشجویی

به منظور شناسایی و سازماندهی اختراعات دانشجویان،سازمان سما در نظر دارد بانک اختراعاتی راه اندازی کرده و شما عزیزان را حمایت کنند.

دانشجویانی که اختراعی دارند جهت تکمیل فرم و معرفی اختراع خود به واحد پژوهش مراجعه نمایند.

                                                                        امور پژوهشی