Get Adobe Flash player

مقاله ها

کارگاه آموزشی مدیریت رفتار ویژه معلمان مدرسه ابتدایی پسرانه سما

اولین جلسه آشنایی با مهارت های مدیریت رفتار در کلاس درس در مورخه 6/7/94 در اتاق جلسات دبستان با حضور مسئول امورمشاوره سما ومعلمان برگزار شد مدرس جلسه در ابتدا با بیان اهمیت نقش معلمان به عنوان بهترین مشاوران ومدیران ولزوم توجه به امر تربیتی دانش آموزان در کنار بحث آموزشی ،به بیان   راهبردهای مدیریت قاطع در کلاس درس ،زمینه سازی فضایی از نقد وانتقاد ،بحث های گروهی ،ایجاد زمینه هایی برای آموزش مهارت های زندگی ، مسئولیت پذیری و... پرداختند .در ادامه جلسه، از دبیران خواسته شد تا تعاملات مستمری با مشاور مدرسه در راستای مساعدسازی زمینه های تربیتی وروحی بهتر دانش اموزان داشته باشند .همچنین پیشنهاد شد برای مسئولیت پذیر نمودن دانش آموزان در مقاطع بالاتر، برنامه یک روزه اداره کلاس درس و"ایجاد صندلی صمیمیت" جهت تعاملات بهتر با دانش آموزان را دبیران در برنامه کاری خود مد نظر داشته باشند .